สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Slider Banner

  บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  Read more
 • Slider Banner

  STEM Education

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

  Read more
 • Slider Banner

  ขอเชิญอ่านบทความ

  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

  Read more

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ
พันธกิจ: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
เป้าประสงค์: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และด้วยนวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ

Assemblr: เครื่องมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ AR ในยุคดิจิทัล

Assemblr เป็นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือช่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (AR) สามารถสร้างภาพประกอบของตัวเองและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบของแบบจำลอง 3 มิติ แบบปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูปที่มีอยู่ในแอพฯ ที่เข้าถึงและใช้งานได้ฟรี

Subscribe to

Video by OAR Channel

Latest Video