สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Slider Banner

  บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  Read more
 • Slider Banner

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยทางสำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับน้องๆ หนูๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ, กิจกรรมการแสดงบนเวที, กิจกรรมแต้มสีหนุกๆ หนมไทยแสนอร่อย, กิจกรรม Techno Colorful และกิจกรรมกระดานหรรษา

  Read more
 • Slider Banner

  อ่านบทความ

  Read more

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ
พันธกิจ: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
เป้าประสงค์: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และด้วยนวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ

STEM Education

STEM Education

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

Subscribe to

Video by OAR Channel

Latest Video