สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Slider Banner

  บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  Read more
 • Slider Banner

  COVID-19

  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือห้องเรียนเสมือนถูกนำมาใช้ท่ามกลางการแพร่ระบาด COVID-19 และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง ทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

  Read more
 • Slider Banner

  ขอเชิญอ่านบทความ

  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

  Read more
 • Slider Banner

  ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2560 โดยทางสำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับน้องๆ หนูๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ, กิจกรรมการแสดงบนเวที, กิจกรรมแต้มสีหนุกๆ หนมไทยแสนอร่อย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

  Read more

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ
พันธกิจ: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
เป้าประสงค์: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และด้วยนวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

จากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกสถานที่ และทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือห้องเรียนเสมือนจึงถูกนำมาใช้ท่ามกลางการแพร่ระบาด COVID-19 และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง ทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2560 โดยทางสำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับน้องๆ หนูๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ, กิจกรรมการแสดงบนเวที, กิจกรรมแต้มสีหนุกๆ หนมไทยแสนอร่อย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

Subscribe to

Video by OAR Channel

Latest Video