สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Slider Banner
 • Slider Banner

  COVID-19

  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือห้องเรียนเสมือนถูกนำมาใช้ท่ามกลางการแพร่ระบาด COVID-19 และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง ทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

  Read more
 • Slider Banner

  เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Information and Learning

  Read more
 • Slider Banner

  บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  Read more

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ
พันธกิจ: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
เป้าประสงค์: บริการสารสารเทศและสื่อการเรียนรู้โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และด้วยนวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

จากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกสถานที่ และทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือห้องเรียนเสมือนจึงถูกนำมาใช้ท่ามกลางการแพร่ระบาด COVID-19 และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง ทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
Subscribe to

Video by OAR Channel

Latest Video