นายอำนาจ สุคนเขตร์
กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล
amnat.s@psu.ac.th
โทร
1453
ภาระงานหลัก
  • รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
  • บริหารจัดการและแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • ออกแบบ ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่าย
  • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
  • อาจารย์พิเศษภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถานศึกษาต่างๆ
  • โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
  • จัดทำคำขอและเสนอของบประมาณ
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
  • และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความเชี่ยวชาญ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • Open Source Software and Freeware
  • การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning/Mobile Learning/Ubiquitus Learning
  • การจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)
  • การจัดการเรียนการสอนในระบบปิด (SPOC)
ผลงาน

ประเภทงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

  • อำนาจ สุคนเขตร์. การพัฒนาวีดิทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับไฟฟ้า. ปัตตานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551.
  • อัศวิน ศิลปเมธากุล, และ อำนาจ สุคนเขตร์. การพัฒนาและความต้องการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2555.
  • อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, วิษณุ เพชรประวัติ, และ คณิศร รักจิตร. การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2555.
  • พิเชษฐ เพียรเจริญ, และ อำนาจ สุคนเขตร์. การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550.
  • พรศิลป์ พฤทธิวงศ์, และ อำนาจ สุคนเขตร์. ระบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Basic ICT. สงขลา: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
  • อังกูร พุทธิเนตร, และ อำนาจ สุคนเขตร์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 722-482 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549.
  • บุญเลิศ จันทร์ไสย์, อำนาจ สุคนเขตร์, และ สุนันต์ ทองสีนุช. ความต้องการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2543.
  • อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, และ มนูญ ทองขาว. การใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556.
  • พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์, แวซำซูดิน แวดอกอ, มนูญ ทองขาว. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยมูเดิ้ลในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2555.

 

บทความวิชาการ

    อำนาจ สุคนเขตร์. (2547). อันตรายจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางโมเด็ม. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 15 (มกราคม-เมษายน), 60-64
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2548). เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย ตอนที่ 1 มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 16 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2548). เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย ตอนที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายไร้สาย. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 16 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2548). เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย ตอนที่ 3. การเชื่อมต่อ ช่องโหว่ และการรักษาความปลอดภัย. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 16 (กันยายน-ธันวาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2549). วีดีทัศน์ตามประสงค์สื่อการเรียนการสอนยุค e-Learning. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 17(มกราคม-เมษายน). 43-56
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2549). อินเทอร์เน็ตยุคใหม่กับ IPv6. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 17 (พฤษภาคม-สิงหาคม). 18-28
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2550). CoP E-Learning. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 18(มกราคม-เมษายน). 9-17
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2550). การใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงสำนักวิทยบริการ ตอนที่ 1 การใช้งานสำหรับอาจารย์. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 18(พฤษภาคม-สิงหาคม). 37-56
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2550). การเขียนแผนผังความคิดด้วย FreeMind. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 18(กันยายน-ธันวาคม). 108-135
    อำนาจ สุคนเขตร์.(2551). การใช้งานโปรแกรมคอร์สแล็ป. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 19(พฤษภาคม-สิงหาคม).
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2551). การสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyBackup. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 19 (กันยายน-ธันวาคม).
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2552). ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 20 (มกราคม-เมษายน).
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2552). Adobe Presenter นวัตกรรมการสร้างอีเลิร์นนิ่ง. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 20 (พฤษภาคม-สิงหาคม).
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2552). การติดตั้งและใช้งานโปรนแกรมจุมลา. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 20 (กันยายน-ธันวาคม).
    พิเชษฐ เพียรเจริญ และ อำนาจ สุคนเขตร์. (2553).  การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. ปีที่ 21 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2553). XMind โปรแกรมช่วยสร้างสรรค์ MindMap. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 21 (กันยายน-ธันวาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2554).  LectureMAKER อีเลิร์นนิ่งสไตล์เกาหลี. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2554).  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2554). VirtualBox. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 3. ปีที่ 22 (กันยายน-ธันวาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2554). ผลการดำเนินงานโครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้. วารสารวิทยบริการ.ฉบับที่ 3. ปีที่ 22 (กันยายน-ธันวาคม)
    วิภัทร ศรุติพรหมและอำนาจ สุคนเขตร์. (2555). PSU-Baby:ซอฟท์แวร์พอเพียง ใช้ฟรี ใช้ดี มีใช้หรือยัง. วารสารวิทยบริการ.ฉบับที่ 1 ปีที่ 23 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2555). การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ 1. วารสารวิทยบริการ.ฉบับที่ 1 ปีที่ 23 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์และพิเชษฐ เพียรเจริญ. (2555). ผลการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม TuxPaint. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 23 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์และพิเชษฐ เพียรเจริญ. (2555). การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 23 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์ พิเชษฐ เพียรเจริญ วิษณุ เพชรประวัติและคณิศร รักจิตร. (2555). การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารวิทยบริการ. ฉบับที่ 3 ปีที่ 23 (กันยายน-ธันวาคม)
    อำนาจ สุคนเขตร์และพิเชษฐ เพียรเจริญ. (2556) ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหนังสือเล็กทรอนิกส์. วารสารวิทยบริการ ฉบับที่ 1 ปีที่ 24 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์และพิเชษฐ เพียรเจริญ. (2556) ผลการดำเนินงานโครงการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์. วารสารวิทยบริการ ฉบับที่ 1 ปีที่ 24 (มกราคม-เมษายน)
    อำนาจ สุคนเขตร์. (2556) สร้าง e-Magazine แบบมืออาชีพด้วย issuu.com. วารสารวิทยบริการ ฉบับที่ 2 ปีที่ 24 (พฤษภาคม-สิงหาคม)

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2541