ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา'และ 'โครงการจัด ตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ

วัตถุประสงค์

  1. เป็นหน่วยงานกลางในการผลิตและบริการสื่อการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. เป็นหน่วยงานกลางในการบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการสื่อโสตทัศนูกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  4. ให้บริการสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นภาคใต้