ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7333-5165, 0-7331-3928-50 ต่อ 1450 โทรสาร 0-7334-8627
อีเมล techno.oas@g.psu.ac.th