ประกาศผลการประกวดวาดภาพวันเด็ก ประจำปี 2566

แก้ไขชื่อ-นามสกุล และชื่อโรงเรียน แจ้ง คุณวิชญาพร  เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0-95440-0341 อีเมล vitchayaporn.f@psu.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Customer Take Care

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ Customer Take Care เพื่อส่งเสริมและทักษะด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านใช้บริการผลิตเอกสารประกอบคำสอน

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านใช้บริการผลิตเอกสารประกอบคำสอน

เอกสารประกอบคำสอน หมายถึง เอกสารและสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการสอนของผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนำไปแจกนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะ ดังนี้

แจ้งเลื่อนวันอบรม หลักสูตร การสร้าง Infographics เพื่อการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

ขอเลื่อนวันอบรม หลักสูตร การสร้าง Infographics เพื่อการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 จากวันที่ 4-5 มิ.ย.62 เลื่อนวันอบรมมาเป็นวันที่ 13-14 มิ.ย.62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาย อำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 1453, 08-9738-4326 อีเมล amnat.s@email.psu.ac.th และ amnat.s@g.psu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ห้วงวันที่ ๑๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี