ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล โทร
อำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ amnat.s@psu.ac.th 1450
พรหม จันทาโพธิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน prom.j@psu.ac.th 1456
กฤษฎ์ คงสีพุฒ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ kris.k@psu.ac.th 1450
วิษณุ เพชรประวัติ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ wissanu.p@psu.ac.th 1506
คณิศร รักจิตร นักวิชาการอุดมศึกษา khanitsorn.r@psu.ac.th 1451
อนุภาพ ด้วงนิ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา anupap.d@psu.ac.th 1451
ขวัญเนตร ปุญญถาวร นักวิชาการอุดมศึกษา kwannate.p@psu.ac.th     1455
อนันต์ คาเรง นักวิชาการอุดมศึกษา anan.kar@psu.ac.th 1455
อิฮซัน สือแต นักวิชาการอุดมศึกษา ihsan.s@psu.ac.th 1450
นิชดา นวลละออง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) nichada.d@psu.ac.th 1450
มูฮัมมัดซากี บูละ พนักงานบริหารทั่วไป muhammadsakee.b@psu.ac.th 1452
ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ พนักงานโรงพิมพ์ ntanun.b@psu.ac.th 1452
อนุสรณ์ บัวสุวรรณ พนักงานโสตทัศนศึกษา anusorn.b@psu.ac.th 1506
นครินทร์ ปานเกิด พนักงานเทคนิค nakarin.p@psu.ac.th 3400
ภาดา สายอ่อนตา พนักงานเทคนิค pada.s@psu.ac.th 1506
กรกต ขวัญทุม พนักงานเทคนิค gorragod.k@psu.ac.th 3400