นายวิษณุ เพชรประวัติ
กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
อีเมล
wissanu.p@psu.ac.th
โทร
1456
ภาระงานหลัก
 • ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 • ผลิตสื่อวีดิทัศน์
 • วิทยากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
   
ความเชี่ยวชาญ
 • ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 • ผลิตสื่อวีดิทัศน์
 • วิทยากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลงาน
 • โครงการพัฒนาบทเรียนภาษาอาเซียนใช้ในชีวิตประจำวัน งบประมาณเงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี, 2557 
การศึกษา
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏยะลา, 2544
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา, 2540