วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พันธกิจ

  • ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
  • ผลิต บริการและพัฒนาสื่อโสตทัศน์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทางวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • แพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย