amnats

ชื่อ-สกุล: 
อำนาจ สุคนเขตร์
อีเมล: 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
1453
โทรศัพท์: 
073313930-50
ที่อยู่: 
08-9738-4326
หน่วยงาน: 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ