Innovation

โครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology และพลังงานทางเลือกเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

23/06/2014 - 04:00 to 27/06/2014 - 22:00

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมทุกด้านและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน