e-Learning Agency

ข่าวดี อบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดโครงการสร้างสรรคืบทเรียนอีเลิร์นนิ่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    สนใจสมัครเข้าอบรมติดต่อที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326 อีเมล amnat.s@g.psu.ac.th   

Pages