อบรม

ข่าวดี อบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดโครงการสร้างสรรคืบทเรียนอีเลิร์นนิ่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    สนใจสมัครเข้าอบรมติดต่อที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326 อีเมล amnat.s@g.psu.ac.th   

โครงการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Joomla CMS

28/04/2014 - 08:30 to 29/04/2014 - 16:30
โครงการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Joomla CMS

     พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีร่วมกับ e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ จัดโครงการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Joomla CMS ให้กับบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 30 คน ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาด้วยการใช้ Open Source Software และ Freeware

24/03/2014 - 08:00 to 25/03/2014 - 16:00
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา

e-Learning Agency ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการใช้ Open Source Software และ Freeware ให้แก่บุคลกรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จำนวน 35 คน โดยมี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย

สามารถดูภาพการกิจกรรมโครงการได้ที่ http://techno.oas.psu.ac.th/gallery/50