กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0 และบอกเล่าการศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ของสำนักวิทยบริการ

      ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0 และบอกเล่าการศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ของสำนักวิทยบริการ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
     เวลา 09.00 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0 โดยนายอนุภาพ ด้วงนิ่ม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านแสง สี เสียง และบันทึกภาพในพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านแสง สี เสียง และบันทึกภาพในพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ลงทะเบียนเรื่อง "บอกเล่าการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน" ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเหตุ
   1. รับจำนวน 25 คน
   2. มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ้าย
   3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 1453

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Blender

       ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Blender วันที่ 4-5 ก.ค.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/forms/hMukUKTAciQGnX812

หมายเหตุ
    1. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดนำ Notebook มาด้วย
    2. รับจำนวน 20 คน เท่านั่น
    3. สอบถามรายละเอียดที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 1453

Pages