สถิติการพัฒนาบุคลากร

วัน/เดือน/ปี หัวข้อการพัฒนา ชื่อ-สกุล สถานที่ จำนวนชั่วโมง
16/12/2017 - 08:30 โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาความสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร"การศึก... กรกต ขวัญทุม, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, พิเชษฐ เพียรเจริญ, มูฮัมมัดซากี บูละ, สมศักดิ์ รัตนน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น... 63.00
29/11/2017 - 13:30 อบรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นิชดา ดวงสุริยา ศูนย์คอม มอ.ปัตตานี 2.00
10/11/2017 - 08:30 PSULINET-showcase ครั้งที่ 4 กฤษฎ์ คงสีพุฒ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... 7.00
23/10/2017 - 08:30 อบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กฤษฎ์ คงสีพุฒ, พิเชษฐ เพียรเจริญ คณะแพทย์ ม.อ.หาดใหญ่ 7.00
09/10/2017 - 08:30 โครงการพัฒนาบุคลากร "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ... กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, พรหม จันทาโพธิ์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, วิษณุ เพชรประวัติ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์ สำนักวิทยบริการ 14.00
28/09/2017 - 13:00 KM-IT ครั้งที่ 17 เรื่อง การตัดต่อวิดีโออย่าง่ายเพื่อการนำเสนอผล... ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ, อดุลย์ วันสุไลมาน สำนักวิทยบริการ 3.00
24/09/2017 - 09:00 กิจกรรมวางพวงมาลัยวันมหิดล ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... 1.00
12/09/2017 - 08:30 การออกแบบ line sticker อำนาจ สุคนเขตร์ ศูนย์คอม มอ.หาดใหญ่ 7.00
23/08/2017 - 09:00 มาตรฐานกรอบการวิจัย อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6.50
17/08/2017 - 08:00 ม.อ.วิชาการ 2560 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ 12.00
08/08/2017 - 08:30 เป็นวิทยาการ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตพอเพียง ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ โรงเรียนบ้านปากสะกอม 7.00
07/08/2017 - 13:30 ฟังบรรยายประกันสังคม ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักงานอธิการบดี 2.30
25/07/2017 - 08:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมิ... กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, พรหม จันทาโพธิ์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, วิษณุ เพชรประวัติ, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อำนาจ สุคนเขตร์ พรีคลีนิก 7.00
18/07/2017 - 09:00 การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน บลจ.ไทยพาณิชย์ คณิศร รักจิตร, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อดุลย์ วันสุไลมาน ห้องประชุมวิทยาเขต 3.00
13/07/2017 - 08:30 การสัมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 (PSULINET... คณิศร รักจิตร, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, พรหม จันทาโพธิ์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, ภาดา สายอ่อนตา, มูฮัมมัดซากี บูละ, ลาตีปะ แวเล๊าะ, วิษณุ เพชรประวัติ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อำนาจ สุคนเขตร์ โรงแรม บีพีสมิหลาบีช 14.00
03/07/2017 - 08:30 อบรมฟื้นคืนชีพ คณิศร รักจิตร, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, นิชดา ดวงสุริยา, พรหม จันทาโพธิ์, ภาดา สายอ่อนตา, วิษณุ เพชรประวัติ, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี 6.30
21/06/2017 - 09:00 อบรมโครงการสัมนาบุคลากร เพื่ออนาคตของสำนักงานอธิการบดี PSU Smart... สมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักงานอธิการบดี 6.30
21/06/2017 - 08:30 การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหา... กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร ห้องมะเดื่อ 7.00
19/06/2017 - 09:00 หลักสูตร Happy 8 workplace for lmprove productivity กรกต ขวัญทุม, กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร, ชัยฤทธิ์ คงสมบูรณ์, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, นิชดา ดวงสุริยา, พรหม จันทาโพธิ์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, ภาดา สายอ่อนตา, มูฮัมมัดซากี บูละ, ลาตีปะ แวเล๊าะ, วิษณุ เพชรประวัติ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์, เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ สำนักวิทยบริการ 6.00
27/05/2017 - 08:30 โครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology ประจำปี 2560 กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร, นครินทร์ ปานเกิด, พิเชษฐ เพียรเจริญ, ภาดา สายอ่อนตา, มูฮัมมัดซากี บูละ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์ โรงพิมพ์เพชรเกษมการพิมพ์ 49.00
25/05/2017 - 13:30 อบรม KM-IT ครั้งที่ 16 กรกต ขวัญทุม, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, นิชดา ดวงสุริยา, ภาดา สายอ่อนตา, สมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ 1.00
19/05/2017 - 09:00 Ubuntu Networking ภาดา สายอ่อนตา, อำนาจ สุคนเขตร์ LRC 6.00
02/05/2017 - 09:00 OAR Smart Office กรกต ขวัญทุม, กฤษฎ์ คงสีพุฒ, คณิศร รักจิตร, ชัยฤทธิ์ คงสมบูรณ์, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, นิชดา ดวงสุริยา, พรหม จันทาโพธิ์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, ภาดา สายอ่อนตา, มูฮัมมัดซากี บูละ, ลาตีปะ แวเล๊าะ, วิษณุ เพชรประวัติ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์, เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ สำนักวิทยบริการ 3.00
27/04/2017 - 13:00 แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ LRC 3.00
20/04/2017 - 13:00 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยและการดำเนินคดีที่เกิดจากการใช้... อำนาจ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ 3.00
28/03/2017 - 14:00 TQA Community Live Show : คุย เคาะ เจาะ TQA ครั้งที่ 2 Workforce... พิเชษฐ เพียรเจริญ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์ http://www.ftpi.or.th/event/... 1.50
28/03/2017 - 14:00 คุย เคาะ เจาะ TQA workforce in Digital business พิเชษฐ เพียรเจริญ, อดุลย์ วันสุไลมาน, อำนาจ สุคนเขตร์ ... 1.50
23/03/2017 - 09:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพระเทพฯเสด็จ ม.อ.ปัตตานี ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนฯ 3.00
22/03/2017 - 13:30 อบรม KM-IT ครั้งที่ 15 กรกต ขวัญทุม, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นครินทร์ ปานเกิด, นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สำนักวิทยบริการ 3.00
22/03/2017 - 09:00 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมนำเสนอยุคการศึกษา 4.0 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนฯ 3.00
21/03/2017 - 09:00 อบรมการใช้ window 8.1 สมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ 3.00
17/03/2017 - 08:30 EASY CMS WORKSHOP เพื่อมาตรฐานงานที่ดีขึ้น กฤษฎ์ คงสีพุฒ, พิเชษฐ เพียรเจริญ siamnakarin Complex i Hat yai 14.00
16/03/2017 - 08:45 ระดมกึ๋น กรกต ขวัญทุม, ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา ดวงสุริยา, พรหม จันทาโพธิ์, มูฮัมมัดซากี บูละ, ลาตีปะ แวเล๊าะ, วิษณุ เพชรประวัติ, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน สำนักวิทยบริการ 3.15
13/03/2017 - 08:30 งานมอบเหรียญพนักงานดีเด่น ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... 7.00
07/03/2017 - 10:00 คลีนิควิจัย กฤษฎ์ คงสีพุฒ สำนักวิทยบริการ 2.00
07/03/2017 - 08:30 JFK Book Fair ภาดา สายอ่อนตา, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สำนักวิทยบริการ 28.00
07/03/2017 - 08:30 บริหารงานด้วยความรัก กฤษฎ์ คงสีพุฒ, สมศักดิ์ รัตนน้อย, อนุภาพ ด้วงนิ่ม, อำนาจ สุคนเขตร์ สวนสายน้ำ 24.00
06/03/2017 - 10:00 อบรมการเขียนนวัตกรรม มูฮัมมัดซากี บูละ, อนุภาพ ด้วงนิ่ม สำนักวิทยบริการ 2.00
24/02/2017 - 08:30 โครงการการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม Update talent ลาตีปะ แวเล๊าะ โรงแรมลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ 7.00
24/02/2017 - 08:30 อบรมส่งเสริมการอ่านกับอาจารย์อัจฉรา นครินทร์ ปานเกิด, ภาดา สายอ่อนตา, มูฮัมมัดซากี บูละ, ลาตีปะ แวเล๊าะ, อนุสรณ์ บัวสุวรรณ, อดุลย์ วันสุไลมาน สำนักวิทยบริการ 7.00
24/02/2017 - 08:30 อบรมผู้นำนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลง อำนาจ สุคนเขตร์ โรงแรมลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ 7.00
23/02/2017 - 08:30 อบรมส่งเสริมการอ่านกับอาจารย์อัจฉรา ณัฐณรงค์ วิทยธาดา, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ 7.00
14/02/2017 - 14:00 อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ณัฐณรงค์ วิทยธาดา สำนักวิทยบริการ 24.00
02/02/2017 - 14:00 อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ นิชดา ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ 4.00
01/02/2017 - 08:30 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร... สมศักดิ์ รัตนน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล 28.00
31/01/2017 - 14:00 อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักวิทยบริการ 14.00
29/01/2017 - 09:00 พลังงายยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน อำนาจ สุคนเขตร์ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ... 19.50
27/01/2017 - 08:30 อบรมระบบ E-doc นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... 7.00
26/01/2017 - 14:00 อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักวิทยบริการ 1.30
26/01/2017 - 14:00 อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ นิชดา ดวงสุริยา, ลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักวิทยบริการ 1.30

Pages