สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์


สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กุมภาพันธ์ 2558)

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2557 14 6 2,164 2,203 4 0 8 3 0 0 0 0
กันยายน 2557 5 2 4,579 1,886 1 0 8 4 0 0 0 0
ตุลาคม 2557 3 5 4,629 2,738 0 0 10 3 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2557 8 5 4,472 2,561 0 0 11 2 0 0 0 0
ธันวาคม 2557 5 7 1,345 1,141 1 0 8 2 0 0 0 0
มกราคม 2558 5 5 3,256 2,424 2 0 10 4 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2558 7 5 3,182 2,236 1 0 8 2 0 0 0 0
รวม 47 35 23,627 15,189 9 0 63 20 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2557 (1 มีนาคม 2558 - 31 กันยายน 2558)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
มีนาคม 2558 14 3 3,164 2,231 8 0 1 3 0 0 0 0
เมษายน 2558 5 2 3,579 1,886 8 0 1 4 0 0 0 0
พฤษภาคม 2558 3 1 2,629 738 5 0 0 3 0 0 0 0
มิถุนายน 2558 8 2 1,472 561 7 0 0 2 0 0 0 0
กรกฎาคม 2558 5 1 1,345 141 8 0 2 2 0 0 0 0
สิงหาคม 2558 11 5 3,789 1,678 10 2 2 3 0 0 0 0
กันยายน 2558 9 4 3,651 1,521 9 2 3 2 0 0 0 0
รวม 55 18 19,629 8,756 55 4 9 19 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2558 12 6 2,164 2,203 4 0 8 3 0 0 0 0
กันยายน 2558 8 2 4,579 1,886 1 0 8 4 0 0 0 0
ตุลาคม 2558 11 5 4,629 2,738 0 0 10 3 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2558 8 5 4,472 2,561 0 0 11 2 0 0 0 0
ธันวาคม 2558 5 7 1,345 1,141 1 0 8 2 0 0 0 0
มกราคม 2558 8 5 3,256 2,424 2 0 10 4 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2558 8 6 2,782 1,302 1 0 9 3 0 0 0 0
รวม 60 36 23,227 14,255 9 0 64 21 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2558 (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
กุมภาพันธ์ 2559 8 6 2,782 2,302 1 0 19 18 0 0 0 0
มีนาคม 2559 9 7 2,241 1,821 1 0 21 12 0 0 0 0
เมษายน 2559 7 2 1,213 20 1 0 11 8 0 0 0 0
พฤษภาคม 2559 10 3 356 14 3 0 17 9 0 0 0 0
มิถุนายน 2559 4 2 258 12 2 0 13 8 0 0 0 0

กรกฎาคม2559

3 0 10 10 2 0 14 9 0 0 0 0
                        0
รวม 41 20 6,860 4,179 10 0 95 64 0 0 0 0

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
 

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2559 5 8    2,323 1,922 2 0 25 8 0 0 0 0
กันยายน 2559 12 11 2,661 2,011 3 0 21 11 0 0 0 0
ตุลาคม 2559 5 10 3,128 1,841 2 0 18 8 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2559 12 8 2,967 1,658 2 0 16 7 0 0 0 0
ธันวาคม 2559 5 7 345 96 2 0 18 10 0 0 0 0
มกราคม 2560 13 10 1,356 993 3 2 0 12 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2560 8 6 2,582 1,702 1 1 22 8 0 0 0 0
รวม 60 60 15,362 10,223 15 3 120 64 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2559 (1 มีนาคม 2560 - 31 กันยายน 2560)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
มีนาคม 2560 9 7 2,641 1,991 1 1 18 13 0 0 0 0
เมษายน 2560 7 2 2,213 1,338 1 2 12 8 0 0 0 0
พฤษภาคม 2560 8 2 192 62 0 0 7 5 0 0 0 0
มิถุนายน 2560 5 2 386 38 2 1 12 6 0 0 0 0
กรกฎาคม 2560 12 3 463 86 2 1 28 13 0 0 0 0
สิงหาคม 2560 5 12 1,656 422 2 0 21 8 0 0 0 0
กันยายน 2560 18 15 2,858 1,612 1 0 32 11 0 0 0 0
รวม 64 43 10,409 5,549 9 5 130 64 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2560 - 31 เมษายน 2561)
 

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
ตุลาคม 2560 12 12   2,963 1,898 2 0 19 12 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2560 13 11 2,891 1,769 1 0 29 9 0 0 0 0
ธันวาคม 2560 7 8 152 86 2 0 18 16 0 0 0 0
มกราคม 2561                 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2561                 0 0 0 0
มีนาคม 2561                 0 0 0 0
เมษายน 2561                 0 0 0 0
รวม                 0 0 0 0