สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์


สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กุมภาพันธ์ 2558)

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2557 14 6 2,164 2,203 4 0 8 3 0 0 0 0
กันยายน 2557 5 2 4,579 1,886 1 0 8 4 0 0 0 0
ตุลาคม 2557 3 5 4,629 2,738 0 0 10 3 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2557 8 5 4,472 2,561 0 0 11 2 0 0 0 0
ธันวาคม 2557 5 7 1,345 1,141 1 0 8 2 0 0 0 0
มกราคม 2558 5 5 3,256 2,424 2 0 10 4 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2558 7 5 3,182 2,236 1 0 8 2 0 0 0 0
รวม 47 35 23,627 15,189 9 0 63 20 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2557 (1 มีนาคม 2558 - 31 กันยายน 2558)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
มีนาคม 2558 14 3 3,164 2,231 8 0 1 3 0 0 0 0
เมษายน 2558 5 2 3,579 1,886 8 0 1 4 0 0 0 0
พฤษภาคม 2558 3 1 2,629 738 5 0 0 3 0 0 0 0
มิถุนายน 2558 8 2 1,472 561 7 0 0 2 0 0 0 0
กรกฎาคม 2558 5 1 1,345 141 8 0 2 2 0 0 0 0
สิงหาคม 2558 11 5 3,789 1,678 10 2 2 3 0 0 0 0
กันยายน 2558 9 4 3,651 1,521 9 2 3 2 0 0 0 0
รวม 55 18 19,629 8,756 55 4 9 19 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2558 12 6 2,164 2,203 4 0 8 3 0 0 0 0
กันยายน 2558 8 2 4,579 1,886 1 0 8 4 0 0 0 0
ตุลาคม 2558 11 5 4,629 2,738 0 0 10 3 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2558 8 5 4,472 2,561 0 0 11 2 0 0 0 0
ธันวาคม 2558 5 7 1,345 1,141 1 0 8 2 0 0 0 0
มกราคม 2558 8 5 3,256 2,424 2 0 10 4 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2558 8 6 2,782 1,302 1 0 9 3 0 0 0 0
รวม 60 36 23,227 14,255 9 0 64 21 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2558 (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
กุมภาพันธ์ 2559 8 6 2,782 2,302 1 0 19 18 0 0 0 0
มีนาคม 2559 9 7 2,241 1,821 1 0 21 12 0 0 0 0
เมษายน 2559 7 2 1,213 20 1 0 11 8 0 0 0 0
พฤษภาคม 2559 10 3 356 14 3 0 17 9 0 0 0 0
มิถุนายน 2559 4 2 258 12 2 0 13 8 0 0 0 0

กรกฎาคม2559

3 0 10 10 2 0 14 9 0 0 0 0
                        0
รวม 41 20 6,860 4,179 10 0 95 64 0 0 0 0

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
 

 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
สิงหาคม 2559 5 8    2,323 1,922 2 0 25 8 0 0 0 0
กันยายน 2559 12 11 2,661 2,011 3 0 21 11 0 0 0 0
ตุลาคม 2559 5 10 3,128 1,841 2 0 18 8 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2559 12 8 2,967 1,658 2 0 16 7 0 0 0 0
ธันวาคม 2559 5 7 345 96 2 0 18 10 0 0 0 0
มกราคม 2560 13 10 1,356 993 3 2 0 12 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2560 8 6 2,582 1,702 1 1 22 8 0 0 0 0
รวม 60 60 15,362 10,223 15 3 120 64 0 0 0 0

 

สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2559 (1 มีนาคม 2560 - 31 กันยายน 2560)
 

เดือน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปรึกษา/ตอบคำถาม บริการภายในอาคาร บริการภายนอกอาคาร ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ข้อร้องเรียน แก้ไขข้อร้องเรียน
อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58 อาคาร 19 อาคาร 58
มีนาคม 2560 9 7 2,641 1,991 1 1 18 13 0 0 0 0
เมษายน 2560 7 2 2,213 1,338 1 2 12 8 0 0 0 0
พฤษภาคม 2560 8 2 192 62 0 0 7 5 0 0 0 0
มิถุนายน 2560 5 2 386 38 2 1 12 6 0 0 0 0
กรกฎาคม 2560 12 3 463 86 2 1 28 13 0 0 0 0
สิงหาคม 2560 5 12 1,656 422 2 0 21 8 0 0 0 0
กันยายน 2560                 0 0 0 0
รวม                 0 0 0 0