สถิติการให้บริการเอกสารประกอบคำสอน

 

รายงานผลการผลิตเอกสารประกอบคำสอน

ภาคเรียน

เดือน

คณะ

 

รวม

 

 

ศษ.

มส.

วทท.

วสส.

ศปศ.

รศ.

วอศ.

พบศ.

1/2560

กรกฎาคม 60

10,080

 

32,593

 

 

 

 

  42,673
  สิงหาคม 60 279,371 489,376 443,717 9,939   13,312 140,155 23,618 1,399,488
  กันยายน 60 74,407 174,075 307571 10,286   50,204 78,643 18,272 713,458
  ตุลาคม 60 112,885 145,616 239,030 9,567 1,296 6,100 35,748 11,583 561,825
  พฤศจิกายน 60 45,108 144,255 169535 3,742   10,575 31,657 6,239 411,111
  ธันวาคม 60 15,447 2,869 1,518           19,834

รวม

537,298 956,191 1,193,964 33,534 12,96 80,191 286,203 59712 3,148,389