รายงานการใช้บริการเอกสารคำสอนออนไลน์

เลขที่ ผู้ใช้บริการ รหัสวิชา เอกสาร จำนวน ส่งเอกสาร ต้องการใช้เอกสาร ผู้ผลิต ผู้มารับเอกสาร สถานะเอกสาร
1,376 อ.มัฮดี แวดราแม 276-360 128 หน้า 30 ชุด 20/09/2017 - 03:15 25/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,375 อ.จิตรลดา พิริยศาสน์ 993-323 31 หน้า 42 ชุด 20/09/2017 - 03:15 23/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,374 อ.มนัสมี เจะโนะ 993-321 14 หน้า 42 ชุด 20/09/2017 - 03:15 04/10/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,373 อ.มนัสมีน เจะโนะ 993-321 17 หน้า 42 ชุด 20/09/2017 - 03:00 02/10/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,372 อ.อริยา คูหา 268-101 22 หน้า 75 ชุด 20/09/2017 - 02:45 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,371 อ.อริยา คูหา 268-104 3 หน้า 70 ชุด 20/09/2017 - 02:45 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,370 อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 732-322 22 หน้า 21 ชุด 20/09/2017 - 02:45 21/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,369 อ.ชุติกาญจน์ บุญอยู่ 411-224 20 หน้า 47 ชุด 20/09/2017 - 01:45 25/09/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,368 อ.ภมรี สุรเกียรติ 425-222 24 หน้า 22 ชุด 20/09/2017 - 01:30 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,367 อ.ภมรี สุรเกียรติ 425-222 14 หน้า 15 ชุด 20/09/2017 - 01:30 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,366 อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 425-335 9 หน้า 39 ชุด 20/09/2017 - 01:30 21/09/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,365 อ.แวมายิ ปารามัล 413-331 24 หน้า 51 ชุด 20/09/2017 - 01:30 21/09/2017 - 14:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,364 อ.นิเย๊าะ จาหลง 415-321 3 หน้า 17 ชุด 20/09/2017 - 01:15 21/09/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,363 อ.นิเย๊าะห์ จาหลง 415-223 8 หน้า 18 ชุด 20/09/2017 - 01:15 21/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,362 อ.นิเย๊าะห์ จาหลง 415-223 1 หน้า 100 ชุด 20/09/2017 - 01:15 22/09/2017 - 08:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,361 อ.ชุติกาญจน์ บุญอยู่ 411-104 19 หน้า 46 ชุด 20/09/2017 - 01:00 22/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,360 อ.Yuki Kon 415-311 14 หน้า 12 ชุด 20/09/2017 - 01:00 21/09/2017 - 08:30 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,359 อ.ชุติกาญจน์ เพ็ชรแก้ว 763-102 26 หน้า 20 ชุด 20/09/2017 - 01:00 21/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,358 อ.อมมี เบญจมะ 730-451 141 หน้า 6 ชุด 20/09/2017 - 01:00 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,357 อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 718-265 15 หน้า 61 ชุด 20/09/2017 - 01:00 25/09/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,356 อ.จารุวรรณ หนองภิวงค์ 712-343 35 หน้า 34 ชุด 20/09/2017 - 00:45 25/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,355 อ.ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล 723-113 16 หน้า 40 ชุด 20/09/2017 - 00:45 21/09/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,354 อ.ชมพูนุช อิ่มทอง 722-111 8 หน้า 320 ชุด 20/09/2017 - 00:45 22/09/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,353 อ.สุภาพร ฝั่งชลจิตต์ 722-113 1 หน้า 120 ชุด 20/09/2017 - 00:45 20/09/2017 - 14:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,352 อ.สุภาพร ฝั่งชลจิตต์ 722-113 1 หน้า 60 ชุด 20/09/2017 - 00:45 20/09/2017 - 14:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,351 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-101 1 หน้า 150 ชุด 19/09/2017 - 14:15 20/09/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,350 อ.baisri.s 712-477 25 หน้า 18 ชุด 19/09/2017 - 14:15 21/09/2017 - 13:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,349 อ.baisri.s 712-477 6 หน้า 18 ชุด 19/09/2017 - 14:15 22/09/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,348 อ.baisri.s 712-151 5 หน้า 13 ชุด 19/09/2017 - 14:15 30/09/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,347 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-101 1 หน้า 150 ชุด 19/09/2017 - 10:45 20/09/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,346 อ.tatdow-p 747-325 7 หน้า 6 ชุด 19/09/2017 - 10:45 20/09/2017 - 13:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,345 อ.snareera 412-351 5 หน้า 14 ชุด 19/09/2017 - 10:45 25/09/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,344 อ.snareera 412-351 7 หน้า 14 ชุด 19/09/2017 - 10:45 25/09/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,343 อ.snareera 412-351 6 หน้า 14 ชุด 19/09/2017 - 10:45 25/09/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,342 อ.tinnaphat.k 268-321 35 หน้า 8 ชุด 19/09/2017 - 10:45 22/09/2017 - 13:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,341 อ.tinnaphat.k 268-321 14 หน้า 8 ชุด 19/09/2017 - 10:45 22/09/2017 - 13:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,340 อ.ชุมพร หนูเมือง 712-461 32 หน้า 31 ชุด 19/09/2017 - 10:45 20/09/2017 - 09:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,339 อ.ไพซอล ดาโอ๊ะ 196-416 76 หน้า 56 ชุด 18/09/2017 - 16:30 21/09/2017 - 16:00 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ เสร็จแล้ว
1,338 อ.Mahbubul 196-315 4 หน้า 80 ชุด 18/09/2017 - 16:30 20/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,337 อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 282-363 20 หน้า 32 ชุด 18/09/2017 - 16:30 21/09/2017 - 13:30 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,336 อ.ธนัฐดา พิมพ์พวง 282-210 6 หน้า 24 ชุด 18/09/2017 - 16:30 20/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,335 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 732-461 21 หน้า 6 ชุด 18/09/2017 - 16:15 19/09/2017 - 12:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,334 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 732-481 20 หน้า 20 ชุด 18/09/2017 - 16:15 20/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,333 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 724-111 19 หน้า 210 ชุด 18/09/2017 - 16:15 25/09/2017 - 10:00 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ เสร็จแล้ว
1,332 อ.อมมี เบญจมะ 730-454 34 หน้า 5 ชุด 18/09/2017 - 16:15 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,331 อ.ชุติมา มัญชวินทร์ 724-101 14 หน้า 225 ชุด 18/09/2017 - 16:15 21/09/2017 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,330 อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 741-436 29 หน้า 16 ชุด 18/09/2017 - 16:15 25/09/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,329 อ.รจนา แสงโสต 722-271 102 หน้า 70 ชุด 18/09/2017 - 14:30 25/09/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,328 อ.รจนา แสงโสต 722-272 34 หน้า 70 ชุด 18/09/2017 - 14:30 02/10/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
1,327 อ.ไพซอล ดาโอะ 196-330 24 หน้า 120 ชุด 18/09/2017 - 14:30 22/09/2017 - 13:00 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ เสร็จแล้ว

Pages