หลักการเกณฑ์การให้บริการผลิตและบริการสื่อเรียนรู้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการผลิตและบริการสื่อเรียนรู้ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖