รายการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ ผู้ใช้บริการ รายละเอียด กำหนดส่งงาน ผู้ปฏิบัติงาน ราคา (บาท) ชำระเงิน สถานะชิ้นงาน
311/61 ฐิติมา พงศนวเลิศปัญญา

พิมพ์ไวนิล ขนาด 120x400 cm. จำนวน 1 แผ่น

24/05/2018 - 14:00 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา กำลังผลิต
310/61 พรรณธัญญาภรณ์ ทรัพยากรเอก

พิมพ์เอกสาร injet 4 สี (เย็บมุม) 1-38 หน้า จำนวน 4 ชุด

22/05/2018 - 13:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 116.00 ใบเสร็จ14/31 ส่งมอบงานแล้ว
309/61 ธัญญรัศมี อุทัยพันธ์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 80x120 cm. จำนวน 1 แผ่น

21/05/2018 - 15:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 211.20 ใบเสร็จ14/30 ส่งมอบงานแล้ว
308/61 คณิศร รักจิตร

พิมพ์วารสารปีที่ 23 ฉบับที่2 จำนวน 238 หน้า จำนวน 6 เล่ม

18/05/2018 - 10:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 934.20 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
307/61 นิชดา ดวงสุริยา

พิมพ์เอกสาร 1 หน้า จำนวน 200 แผ่น

18/05/2018 - 09:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 110.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
306/61 กุลวดี ทัพภะ

พิมพ์บัตรกำหนดส่ง หน้า-หลัง จำนวน 2500 ใบ
พิมพ์บัตรรายการ หน้า-หลัง จำนวน 2500 ใบ

18/05/2018 - 09:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 5,000.00 ส่งมอบงานแล้ว
305/61 จอมใจ เพชรกล้า

พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 70 แผ่น ต้นฉบับชุดละ 2 หน้า 

18/05/2018 - 09:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 504.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
304/61 สุวรรณี วัชรีบำรุง

ออกแบบขนาด A2 พร้อมพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 33x53 cm. จำนวน 1 แผ่น 
พิมพ์ไวนิล ขนาด 42x59 cm. จำนวน 2 แผ่น

10/05/2018 - 12:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 196.47 ใบส่งของ34/37 ส่งมอบงานแล้ว
303/61 มนทิรา อินทร์แก้ว

พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ครุภัณฑ์ ขนาด A4 จำนวน 2 ชิ้น

10/05/2018 - 11:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ อยู่ระหว่างประสานงาน
302/61 อัมพร ศิลปเมธากุล

โหลดงานวิจัยลงในอินเตอร์เน็ต

10/05/2018 - 11:45 อดุลย์ วันสุไลมาน กำลังผลิต
301/61 โรสนานี แวหะยี

พิมเกียรติบัตร จำนวน 56 แผ่น

10/05/2018 - 09:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 140.00 ใบเสร็จ14/26 ส่งมอบงานแล้ว
300/61 สุใจ ส่วนไพโรจน์

ผลิตสมุดจดบันทึก 38 หน้า A5+ปก
หน้าปก 2 หน้า (สี) จำนวน 400 เล่ม

09/05/2018 - 10:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 7,200.00 อยู่ระหว่างประสานงาน
299/61 อภัสรา สาเรา๊ะ

พิมพ์หนังสือสีทั้งเล่ม A5 จำนวน 80 หน้า 1 เล่ม

09/05/2018 - 10:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 400.00 ใบเสร็จ16/8 ส่งมอบงานแล้ว
298/61 สร้อยสุดา มิ่งละเอียด

ตัดกระดาษ

09/05/2018 - 10:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
297/61 ณัฎฐพงศ์ กาญจนฉายา

หนังสือ ชุด ABC จำนวน 3 ชุด

09/05/2018 - 10:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 1,800.00 ใบเสร็จ14/29 กำลังผลิต
296/61 กรวิชห์ ศรีสมบัติ

พิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 983 แผ่น

04/05/2018 - 15:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 4,915.00 ใบส่งของ34/33 ส่งมอบงานแล้ว
295/61 กันยปริณ ทองสามสี

พิมพ์หนังสือ ปก-อาร์ตมัน
เนื้อในอิงเจ็ตหน้าเดียว(สี) จำนวน 5 ชุด

04/05/2018 - 15:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 521.75 ใบเสร็จ16/9 ส่งมอบงานแล้ว
294/61 อัชรีดา วันสุไลมาน

พิมพ์หนังสือ กระดาษ 80 แกรม
เคลือบปก

04/05/2018 - 14:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 13,600.00 ใบเสร็จ16/10 ส่งมอบงานแล้ว
293/61 ฮัสนะห์ เล๊าะเหะ

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 42x60 cm  จำนวน 1 แผ่น

03/05/2018 - 16:00 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 126.00 ใบเสร็จ11/49 ส่งมอบงานแล้ว
292/61 โชติกา จันทวงศ์

อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

03/05/2018 - 11:15 พรหม จันทาโพธิ์ กำลังผลิต
291/61 นวรัด ธรรมทัศน์

ทำแผ่นพับ จำนวน 80 แผ่น

02/05/2018 - 14:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 4,000.00 ส่งมอบงานแล้ว
290/61 ดียาน่า ปุโรง

พิมพ์โปสเตอร์ขนาด 12x18 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

02/05/2018 - 14:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 25.00 ใบเสร็จ14/19 ส่งมอบงานแล้ว
289/61 อูไบ ลีแด

ขอใช้ห้อง studio วันที่ 28 เวลา 10.30 น.

02/05/2018 - 09:45 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
288/61 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

ปริ้นสติกเกอร์เลขที่นั่งสอบ จำนวน 4704 แผ่น

02/05/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 3,669.12 ใบส่งของ33/17 ส่งมอบงานแล้ว
287/61 นายอำนาจ สุคนเขตร์

พิมพ์เอกสารการประชุม A4 หน้า-หลัง จำนวน 15 แผ่น

02/05/2018 - 09:45 มูฮัมมัดซากี บูละ 19.50 ส่งมอบงานแล้ว
286/61 รอบียะห์ มะถาวร

ออกแบบหน้าปกและแผ่นพับ (หน้าปก) จำนวน 1 แผ่น
แผ่นพับ 2 หน้า 14 แผ่น จำนวน 7 ชุด

02/05/2018 - 09:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 240.00 ใบเสร็จ14/20 ส่งมอบงานแล้ว
285/61 ฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์

พิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4 สี่สี จำนวน 50 หน้าๆ ละ 10 บาท

30/04/2018 - 16:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 500.00 ใบเสร็จ11/46 ส่งมอบงานแล้ว
284/61 อำนาจ สุคนเขตร์

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 5-6 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ.โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 2 วัน

27/04/2018 - 16:00 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
283/61 อำนาจ สุคนเขตร์

ตัดต่อ VDO Present ช่วง รมต.

โทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 2 พ.ค. 61 เวลา 08.00-12.00 น.

 

27/04/2018 - 16:00 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
282/61 ปฐมาวดี ทองแก้ว

พิมพ์โปสเตอร์  ขนาด 90 x 120 cm กระดาษ Photo เว้นขอบ 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

27/04/2018 - 15:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 864.00 กำลังผลิต
281/61 อนุภาพ ด้วงนิ่ม

พิมพ์ปก DVD ว่าวเบอร์อามัส ขนาด A4

27/04/2018 - 15:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ส่งมอบงานแล้ว
280/61 สุวรรณี วัชรีบำรุง

พิมพ์ไวนิล ขนาด 90x120 จำนวน 1 ผืน

27/04/2018 - 15:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 237.60 ใบส่งของ34/32 ส่งมอบงานแล้ว
279/61 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

พิมพ์โฟมบอร์ดขนาด 170 cm จำนวน 2 ชิ้น

26/04/2018 - 16:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
278/61 ณัฎฐพงศ์ กาญจนฉายา

พิมพ์หนังสือ 4 เล่มต่อ 1 ชุด จำนวน 3 ชุด

26/04/2018 - 16:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 1,800.00 ใบเสร็จ14/29 กำลังผลิต
277/61 ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

อัดวีดีโอ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น.

วันศุกร์ ที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 08.30 น. , เวลา 13.30 น.

26/04/2018 - 09:30 พรหม จันทาโพธิ์ อยู่ระหว่างประสานงาน
276/61 ภานุวัฒน์ สาระพร

พิมพ์ไวนิล ขนาด 120 x 60 cm จำนวน 1 แผ่น

26/04/2018 - 09:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
275/61 ภงศ์ภัค ศรัทธรัตน์

อัดเสียง วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. 25 นาที
ตัดต่อเสียง 20นาที

25/04/2018 - 16:00 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 90.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
274/61 ปิ่นอาภรณ์ มะกรวัฒนะ

บันทึกเสียง วันที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. 25 นาที
ตัดต่อเสียง 20 นาที

25/04/2018 - 16:00 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 90.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
273/61 กุลวดี ทัพภะ

Print A4 callar paper จำนวน 35 แผ่น
Tag paper จำนวน 7 แผ่น

25/04/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 27.30 ใบเสร็จ11/43 ส่งมอบงานแล้ว
272/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 60x120 จำนวน 12 แผ่น

24/04/2018 - 14:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 1,900.80 ใบส่งของ34/33 ส่งมอบงานแล้ว
271/61 นายซูฮัยนูรดีน กานา

พิมพ์โปสเตอร์ 3 ชิ้น

24/04/2018 - 14:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 945.00 ส่งมอบงานแล้ว
270/61 อภิวัฒน์ จันผลึก

พิมพ์โปสเตอร์ 70x90 cm.

24/04/2018 - 14:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 315.00 ใบเสร็จ11/41 ส่งมอบงานแล้ว
269/61 กันยปริน ทองสามสี

ต้นฉบับรวมปก 22 หน้า 5 ชุด จำนวน 5 เล่ม
พิมพ์ปกเข้าเล่มหนังสือการจัดสวัสดิการและประกันสังคม จำนวน 7 เล่ม

23/04/2018 - 11:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 505.00 กำลังผลิต
268/61 นายสุทธิศักด์

พิมพ์แผ่นพับ 100 ชุด

โฟมบอร์ด 7 ชุด

23/04/2018 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ อยู่ระหว่างประสานงาน
267/61 อภิวัฒน์ จันผลึก

พิมพ์อาร์ตมัน ขนาด A3

23/04/2018 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ อยู่ระหว่างประสานงาน
266/61 อภิวัฒน์ จันผลึก

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 70x90

23/04/2018 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ อยู่ระหว่างประสานงาน
265/61 เสริญ ช่วยชำแนก

พิมพ์การ์ดงานบวช จำนวน 600 ใบ

23/04/2018 - 11:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 600.00 ใบเสร็จ11/42 ส่งมอบงานแล้ว
264/61 ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

หนังสือ การเขียนภาพสีน้ำ จำนวน 6 เล่ม
หนังสือ เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำ จำนวน 8 เล่ม

20/04/2018 - 09:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 12,040.00 ใบเสร็จ11/50 ส่งมอบงานแล้ว
263/61 นางลักษณา ไชยมงคล

พิมพ์โปสเตอร์ Sticker

20/04/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 510.00 ใบเสร็จ16/7 ส่งมอบงานแล้ว
262/61 มนูญ ศิรินุพงศ์

บันทึก V.D.O.  การชี้แจงขอ GI ของ ลองกองตันหยงมัส ปลากุเคมนรา

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 เม.ย. 61 

เดินทาง 09.00 วันที่ 29 เม.ย. 61

20/04/2018 - 09:30 อนุภาพ ด้วงนิ่ม อยู่ระหว่างประสานงาน

Pages