รายการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ ผู้ใช้บริการ รายละเอียด กำหนดส่งงาน ผู้ปฏิบัติงาน ราคา (บาท) ชำระเงิน สถานะชิ้นงาน
443/60 กุลวดี ทัพภะ

Print ขนาด A4 จำนวน 10 แผ่น

20/09/2017 - 14:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
442/60 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ) หน้าเดียว ต้นฉบับ 150 แผ่น จำนวน 3 ชุด
พิมพ์ปก+เข้าเล่มใส่สันทากาว จำนวน 3 เล่ม

18/09/2017 - 16:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
441/60 ณัฐชยาน์ ถิ่นพันธ์ุ

พิมพ์เอกสาร (ขาวดำ)(หน้าเดียว) จำนวน 400 แผ่น มี 4 แบบ แบบละ 100 ใบ

18/09/2017 - 14:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
440/60 มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

ถ่ายทำ VDO วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. อาคาร 49 ชั้น 1 

13/09/2017 - 16:15 คณิศร รักจิตร 8,300.00 ใบเสร็จ12703/27 ส่งมอบงานแล้ว
439/60 รุสลัน ยูโซะ

พิมพ์เอกสารสี A3 (หน้า-หลัง) จำนวน 30 ชุด

12/09/2017 - 09:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 300.00 ใบเสร็จ12703/19 ส่งมอบงานแล้ว
438/60 อำนาจ สุคนเขตร์

VDO Present  งานเกษียณ  1 ตอน

12/09/2017 - 09:30 คณิศร รักจิตร กำลังผลิต
437/60 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น

11/09/2017 - 15:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 25.00 ใบเสร็จ12703/18 ส่งมอบงานแล้ว
436/60 อาพร สร้างอำไพ

พิมพ์บัตรผู้เกษียณ (หน้า-หลัง) จำนวน 3 แผ่น
พิมพ์วุฒิบัตรผู้เกษียณ จำนวน 21 แผ่น (นำกระดาษมาเอง)

11/09/2017 - 14:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 270.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
436/60 ไพบูลย์ แซ่โง้ย

ถ่ายภาพนิ่ง งานฌาปนกิจ นายไพโรจน์ แซ่โง้ย วันที่ 10 กันยายน 60 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมโกวิทยา 1ชุด

11/09/2017 - 09:15 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 500.00 ใบเสร็จ12703/15 ส่งมอบงานแล้ว
435/60 นันทิดา กูลเกื้อ

ขอใช้ห้อง studio เพื่อจัดกิจกรรม worhshop ให้กับนักศึกษา รายวิชา 417-223 Oral interpretative reading โดยกลุ่มละครใบ้ BABYMIME
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 1 คน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 16.00-19.00 น. โดยจะรับผิดชอบค่าล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่

08/09/2017 - 13:45 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
434/60 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

พิมพ์ไวนิล ขนาด 180x 80 cm. จำนวน 1 แผ่น

08/09/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 316.80 ใบเสร็จ12703/16 ส่งมอบงานแล้ว
433/60 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์

กู้โพสใน externae harddisk 1 ลูก

08/09/2017 - 10:00 อดุลย์ วันสุไลมาน 250.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
432/60 กุลวดี ทัพภะ

พิมพ์เอกสารกระดาษ A4 จำนวน 15 หน้า

07/09/2017 - 13:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 7.50 ใบเสร็จ12703/17 ส่งมอบงานแล้ว
431/60 รุสลัน ยูโซะ

พิมพ์งานโบวชัวเครื่อง injek ขนาด เอสี่ (มุงหลังคา)  หน้าหลัง

จำนวน 510 ชุด ชุดละ  10 บาท

06/09/2017 - 13:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 5,500.00 ใบเสร็จ12693/45 ส่งมอบงานแล้ว
430/60 กุลวดี ทัพภะ

พิมพ์เอกสารสี พร้อมกระดาษ 50 แผ่น

05/09/2017 - 16:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ส่งมอบงานแล้ว
429/60 นวมน จันทร์กลิ่น

ทำโปสเตอร์ A3 จำนวน 1 แผ่น

05/09/2017 - 11:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 100.00 ใบเสร็จ12693/42 ส่งมอบงานแล้ว
428/60 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 25 เล่ม

31/08/2017 - 13:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,000.00 ส่งมอบงานแล้ว
427/60 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 1 เคร่ือง

31/08/2017 - 11:00 อดุลย์ วันสุไลมาน 350.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
426/60 ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ

พิมพ์เอกสาร SAR ขาว-ดำ จำนวน  หน้า เย็บมุมหลังคา   จำนวน 30 เล่ม

30/08/2017 - 10:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
425/60 กานดา เหล่าปิยะบุตร

พิมพ์เอกสารสี (หน้าเดียว) นำกระดาษมาเอง จำนวน 258 แผ่น

30/08/2017 - 10:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 645.00 ใบเสร็จ12703/10 ส่งมอบงานแล้ว
424/60 สมนึก แก้วมีศรี

ตัดกระดาษ 1 ครั้ง

29/08/2017 - 16:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 60.00 ใบเสร็จ12703/6 ส่งมอบงานแล้ว
423/60 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม

29/08/2017 - 16:00 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,400.00 ใบเสร็จ12703/7 ส่งมอบงานแล้ว
422/60 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์เอกสารเนื้อใน (หน้าเดียว) ขาว-ดำ 118 หน้า จำนวน 7 เล่ม
พิมพ์ปกพร้อมใส่สันทากาว 7 เล่ม

29/08/2017 - 16:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
421/60 ณัฐชยาน์ ถิ่นพันธ์ุ

พิมพ์เกียรติบัตร ขนาดA4 จำนวน 29 แผ่น

24/08/2017 - 09:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 290.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
420/60 สุนันท์ ทองสีนุช

ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 13 หน้า จำนวน 540 ชุด
ข้อสอบคณิตศาสตร์  9 หน้า จำนวน 540 ชุด (คำถาม6+คำตอบ3) จำนวน 2110 ชุด
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 27 หน้า จำนวน 350 ชุด
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 12 หน้า จำนวน 1055 ชุด
ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 12 หน้า จำนวน 1060 ชุด

23/08/2017 - 09:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 44,391.00 ใบส่งของ33/9 ส่งมอบงานแล้ว
419/60 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์ปก+เข้าเล่ม จำนวน 70 เล่ม

23/08/2017 - 09:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 2,800.00 ใบเสร็จ12703/2 ส่งมอบงานแล้ว
418/60 กฤษฎ์ คงสีพุฒ

พิมพ์เอกสารบันทึกประจำวัน 31 หน้า มุงหลังคา จำนวน 30 ชุด

22/08/2017 - 14:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 634.50 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
417/60 สมศักดิ์ รัตนน้อย

พิมพ์เอกสาร (หน้าเดียว) จำนวน 500 แผ่น *ใช้กระดาษหน้าเดียว

22/08/2017 - 11:00 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ 275.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
416/60 แสงอรุณ นกแอนหมาน

ขอใช้ห้อง 16201 เวลา 13.00-16.00 น.จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 23 สิงหาคม 2560

22/08/2017 - 10:00 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 600.00 ใบเสร็จ12703/5 ส่งมอบงานแล้ว
415/60 คณิศร รักจิตร

พิมพ์บัตรเชิญ ขนาดA4 (หน้า/หลัง) จำนวน 15 แผ่น

22/08/2017 - 10:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 150.00 ใบเสร็จ12703/4 ส่งมอบงานแล้ว
414/60 ณัฐชยาน์ ถิ่นพันธ์ุ

พิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4 จำนวน 28 แผ่น

22/08/2017 - 10:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 280.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
413/60 กฤษฎ์ คงสีพุฒ

ค่าบริการจัดทำข้อสอบปลายภาค 2/2559 จำนวน 391.006 

21/08/2017 - 10:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 97,751.50 ใบส่งของ33/8 ส่งมอบงานแล้ว
412/60 อำนาจ สุคนเขตร์

พิมพ์เอกสาร A4 เย็บมุม (หน้าเดียว) ต้นฉบับ 19 หน้า จำนวน 25 ชุด
พิมพ์เอกสาร A4 เย็บมุม (หน้าเดียว) ต้นฉบับ 13 หน้า จำนวน 35 ชุด

21/08/2017 - 10:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
411/60 ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ

จัดทำ SAR ประจำปี 2560
พิมพ์เอกสารสี   98 หน้า(หน้าเดียว)  จำนวน 10 เล่ม มุมหลังคา
พิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ   98  หน้า (หน้า-หลัง) จำนวน 50 เล่ม เข้าเล่ม

21/08/2017 - 10:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 6,085.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
410/60 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์

ลงวินโดว์ 7 +โปรแกรม

21/08/2017 - 10:00 อดุลย์ วันสุไลมาน 500.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
409/60 ณัฐชยาน์ ถิ่นพันธ์ุ

พิมพ์เกียรติบัตร ขนาดA 4 จำนวน 26 แผ่น

17/08/2017 - 16:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 260.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
408/60 วิชญาพร เฟื่องฟูขจร

พิมพ์นามบัตร ขนาดA4 จำนวน 25 แผ่น

17/08/2017 - 16:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 250.00 ใบเสร็จ12703/1 ส่งมอบงานแล้ว
407/60 อดิศักดิ์ อาแว

ตัดกระดาษทำปก จำนวน 50 แผ่น 4 ครั้ง

16/08/2017 - 16:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 80.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
406/60 สุภาพร ฝั่งชลจิตต์

ถ่ายวิดีโอการบรรยายก่อนปฏิบัติการ วิชา 722-113 วันจันทร์ เวลา 16.00 -17.00 น. ห้อง 58101
เริ่มวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถ่ายทั้งหมด 16 ครั้ง

16/08/2017 - 16:30 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
405/60 ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ

พิมพ์เอกสารแบบสอบถาม มอ.วิชาการ 2560 จำนวน 500 แผ่น
พิมพ์เอกสารแบบสอบถามต่อกิจกรรม (กิจกรรมละ 20 แผ่น) จำนวน 100 แผ่น

16/08/2017 - 15:00 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ 330.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
404/60 ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

ออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิล ขนาด 250x400 cm. จำนวน 1 แผ่น

16/08/2017 - 14:00 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 2,200.00 ใบเสร็จ12693/39 ส่งมอบงานแล้ว
403/60 อมรพรรณ พัทโร

ออกแบบพร้อมพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถไฟฟ้า ขนาด 184x40 cm. จำนวน 1 แผ่น

16/08/2017 - 14:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 368.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
402/60 อัศวิน ศิลปเมธากุล

แผ่นซีดี,ดีวีดีศิลปนิพนธ์ จำนวน 29 แผ่น

16/08/2017 - 13:45 อดุลย์ วันสุไลมาน กำลังผลิต
401/60 มนทิรา อินทร์แก้ว

พิมพ์ไวนิล ขนาด 120x400 cm จำนวน 1 แผ่น
 

16/08/2017 - 09:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,056.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
400/60 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

ออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิล ขนาด 120x60 cm. จำนวน 1 แผ่น

16/08/2017 - 08:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 158.40 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
399/60 กุลวดี ทัพภะ

พิมพ์การ์ดงานแต่ง (หน้า-หลัง )ขนาดA5 จำนวน 200 แผ่น
*นำกระดาษมาเอง

11/08/2017 - 14:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 500.00 ใบเสร็จ12693/41 ส่งมอบงานแล้ว
398/60 กฤษฎ์ คงสีพุฒ

ผลิตข้อสอบกลางภาค จำนวน 109,279

11/08/2017 - 11:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 27,319.75 ใบส่งของ33/7 ส่งมอบงานแล้ว
397/60 นญาดา ขวัญทอง

พิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมติดโฟมบอร์ด ขนาด 100x70 cm.จำนวน 4 แผ่น แผ่นละแบบ

11/08/2017 - 10:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,880.00 ใบเสร็จ12693/38 ส่งมอบงานแล้ว
396/60 สุลีมาศ มาสิก

ออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 แบบ 150x100 cm.
ออกแบบพร้อมพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 6 แบบ  ขนาด100x100 cm.

11/08/2017 - 08:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 550.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
395/60 ดวงมณี จงรักษ์

พิมพ์หนังสือ จำนวน 20 เล่ม

10/08/2017 - 11:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต

Pages