แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์แบบฟอร์มขอใช้บริการ กรอกข้อมูล และนำมายื่นที่ธุรการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เลย

กราบขอพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี