ภาระงาน

   กลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา

                     

       - ให้คำปรึกษาและประมาณราคาสิ่งพิมพ์
       - ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบพิมพ์ที่ทันสมัย
       - พิมพ์ไวนิลและโปสเตอร์นำเสนอผลงาน หน้ากว้าง 120 ซม.
       - ตัดสติ๊กเกอร์
       - เก็บเรียงหน้า
       - เข้าเล่มด้วยเครื่องไสสันทากาว
       - ตัดเจียนสิ่งพิมพ์
       - ผลิตเอกสารประกอบคำสอน
       - ผลิตข้อสอบ

โทร. 1452, 1455

 

กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

                     

       - ผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ LMS, CAI, e-Book, etc.
       - บริการวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
       - สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ OAR Channel
       - ผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยระบบความคมชัดสูง (HD)
       - วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้
       - วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       - ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์

โทร. 1456, 1060

 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์

                    

       - บริการโสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม (อาคาร 19 และ 58)
       - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์

โทร. 1506, 1507

 

ธุรการฝ่าย

                     

       - ติดต่อขอรับบริการ
       - ประชาสัมพันธ์องค์กร
       - สารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
       - การเงิน พัสดุ
       - การฝึกอบรม
       - ห้องประชุม 24 ที่นั่ง
       - กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ

โทร. 1450