สถิติการผลิตข้อสอบ

 

 

การศึกษา

คณะ (จำนวนหน้า)

ศึกษาศาสตร์

มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาการสื่อสาร

รัฐศาสตร์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

พยาบาลศาสตร์

รวม

midterm 2/2559 22,394 28,396 44,785 600 744 5,920 6,458   109,279
final 1/2559 63,269 189,261 155,342 15,590 16,723 42,771 59,883 350 543,189
midterm 1/2559 14,469 159,355 98,019 8,579 15,773 27,319 37,345 5,592 366,451