สถิติการผลิตข้อสอบ

 

 

การศึกษา

คณะ (จำนวนหน้า)

ศึกษาศาสตร์

มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาการสื่อสาร

รัฐศาสตร์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

พยาบาลศาสตร์

รวม

midterm2/2560 13631 118485 88314 14783 16399 18737 23029 2029 295407
final 1/2560 54,114 166,073 105,683 10,441 18,102 33,981 48,463 7.133 443,990
midterm1/2560 14,398 145,465 89,359 6,674 15,908 35,227 39,545 7,855 354,431
final 2/2559 44,064 152,736 89,066 9,645 15,868 30,423 26,783 2,105 376,165
midterm 2/2559 22,394 28,396 44,785 600 744 5,920 6,458   109,279
final 1/2559 63,269 189,261 155,342 15,590 16,723 42,771 59,883 350 543,189
midterm 1/2559 14,469 159,355 98,019 8,579 15,773 27,319 37,345 5,592 366,451