ภาพกิจกรรม

24/03/2018 - 14:00 โครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 ขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ การสาธิต ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

04/02/2018 - 10:23 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ระยะที่ 2

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ร่วมกับแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ได้ดำเนินการวาดภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ 256115/01/2018 - 11:07 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

08/01/2018 - 11:02 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ร่วมกับแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2561 โดยนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ได้ดำเนินการวาดภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

18/08/2017 - 14:47 การบรรยายทางวิชาการ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ เนื่องในวัน ม..อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ เป็นผู้บรรยาย

18/08/2017 - 13:30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0 เนื่องในวัน ม..อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ เป็นผู้บรรยาย

18/08/2017 - 11:25 กิจกรรม "โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" ครั้งที่ 3

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม ที่ได้จากการคิดค้น สร้าง และพัฒนางาน

24/06/2017 - 11:21 โครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology 25560

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Innocation Learning Technology 2559 ณ บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถนำมาประยุกต์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

08/06/2017 - 11:03 ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส พร้อมบรรยากาศการถ่ายทำ

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 -  16.30 น. 

07/06/2017 - 13:45 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมวาดรูประบายสี โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

          ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2560 ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมวาดรูประบายสี ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ อันมาเนื่องจากโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง อาคารจำนวน 2 หลัง ถูกกดดันให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย จึงส่งผลให้ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดทรัพยากรและขาดการติดต่ออย่างเป็นทางการ

Pages