ภาพกิจกรรม

ประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ 256115/01/2018 - 11:07 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

08/01/2018 - 11:02 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ร่วมกับแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2561 โดยนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ได้ดำเนินการวาดภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

18/08/2017 - 14:47 การบรรยายทางวิชาการ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ เนื่องในวัน ม..อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ เป็นผู้บรรยาย

18/08/2017 - 13:30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0 เนื่องในวัน ม..อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ เป็นผู้บรรยาย

18/08/2017 - 11:25 กิจกรรม "โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" ครั้งที่ 3

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม ที่ได้จากการคิดค้น สร้าง และพัฒนางาน

24/06/2017 - 11:21 โครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology 25560

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Innocation Learning Technology 2559 ณ บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถนำมาประยุกต์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

08/06/2017 - 11:03 ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส พร้อมบรรยากาศการถ่ายทำ

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 -  16.30 น. 

07/06/2017 - 13:45 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมวาดรูประบายสี โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

          ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2560 ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมวาดรูประบายสี ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ อันมาเนื่องจากโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง อาคารจำนวน 2 หลัง ถูกกดดันให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย จึงส่งผลให้ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดทรัพยากรและขาดการติดต่ออย่างเป็นทางการ

16/01/2017 - 13:06 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โดยทางสำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับน้องๆ หนูๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ”, กิจกรรมเปิดโลกเด็กๆ (การแสดงบนเวทีสลับเล่นเกมส์ การโชว์ร้องเพลง), กิจกรรมแต้มสีหนุกๆ หนมไทยแสนอร่อย, กิจกรรม Techno Colorful ตอน "Bingo ตามรอยพ่อ" และกิจกรรมกระดานหรรษา

12/11/2016 - 10:35 นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดูงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มาดูงานในกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเอกสารคำสอน ข้อสอบ ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ดิจิตอล พร้อมเข้าเล่มด้วยเครื่องไสสันทากาว 

Pages