บุคลากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล โทร
1. พิเชษฐ เพียรเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ pichast.p@psu.ac.th 1450
2. สมศักดิ์ รัตนน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ somsak.ra@psu.ac.th 1506
3. ณัฐณรงค์ วิทยธาดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nathnarong.v@psu.ac.th 1455
4. อำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ amnat.s@psu.ac.th 1453
5. กฤษฎ์ คงสีพุฒ นักวิชาการอุดมศึกษา kris.k@psu.ac.th 1455
6. วิษณุ เพชรประวัติ นักวิชาการอุดมศึกษา wissanu.p@psu.ac.th 1456
7. พรหม จันทาโพธิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน prom.j@psu.ac.th 1456
8. อดุลย์ วันสุไลมาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน adul.w@psu.ac.th 1451
9. คณิศร รักจิตร นักวิชาการอุดมศึกษา khanitsorn.r@psu.ac.th 1060
10. อนุภาพ ด้วงนิ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา anupap.d@psu.ac.th 1456
11. ลาตีปะ แวเล๊าะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา latipah.w@psu.ac.th 1455
12. นิชดา ดวงสุริยา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) nichada.d@psu.ac.th 1450
13. เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน akasit.k@psu.ac.th 1452
14. มูฮัมมัดซากี บูละ พนักงานบริหารทั่วไป muhammadsakee.b@psu.ac.th 1452
15. ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ พนักงานโรงพิมพ์ ntanun.b@psu.ac.th 1452
16. อนุสรณ์ บัวสุวรรณ พนักงานโสตทัศนศึกษา anusorn.b@psu.ac.th 1506
17. ชัยฤทธิ์ คงสมบูรณ์ ช่างเทคนิค chairit-k@bunga.pn.psu.ac.th 3400
18. กรกต ขวัญทุม ช่างเทคนิค gorragod.k@psu.ac.th 1506
19. นครินทร์ ปานเกิด พนักงานเทคนิค nakarin.p@psu.ac.th 3400
20. ภาดา สายอ่อนตา พนักงานเทคนิค pada.s@psu.ac.th 1506