ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

 

 [Click เพื่อลงทะเบียน]          [รายชื่อผู้ลงทะเบียน]

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

*********************************************************

1. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

2. หลักการและเหตุผล

          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคน ทุกระดับทั่วโลก ทั้งต่อวิถีชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของประเทศก็เช่นกันได้ถูกขับเคลื่อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่กำลังดำเนินสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          ปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาหรือนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า สังคมต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ การสาธิต ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

          2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          2.4 เพื่อเป็นเวทีการบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอและการสาธิตเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

4. ขอบข่าย/เนื้อหา

          4.1 เทคโนโลยีการพิมพ์และวัสดุพิมพ์

          4.2 เทคโนโลยีการเรียนการสอนและการนำเสนอ

          4.3 นวัตกรรมการเรียนรู้และการนำเสนอ

          4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. รูปแบบโครงการ

          5.1 การบรรยายทางวิชาการ

          5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.3 การสาธิตและนำเสนอ

          5.4 การเยี่ยมชม

6. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีการเรียนรู้/นวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้สนใจ จำนวน 300 คน

7. วันที่ดำเนินการ

          วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561

8. สถานที่ดำเนินการ

          อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. งบประมาณ

          เงินรายได้สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2561 โครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 จำนวน 30,000 บาท (***สามหมื่นบาทถ้วน****)

หมวดค่าตอบแทน

3,180.- บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท

2,400.- บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จำนวน 3 วันๆ ละ 260 บาท

780.- บาท

หมวดค่าใช้สอย

25,500.- บาท

- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองวิทยากร จำนวน 2 มื้อๆ ละ 500 บาท

1,000.- บาท

- ค่าน้ำดื่ม จำนวน 100 โหลๆ ละ 45 บาท

4,500.- บาท

- ค่าที่พักรับรองวิทยากร จำนวน 2 คืนๆ ละ 1 ห้องๆ ละ 1,500 บาท

3,000.- บาท

- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร

5,000.- บาท

- ของที่ระลึก 50 ปี ม.อ. สมุดโน้ตน้องศรีตรัง 5 อิริยาบถ 5 วิทยาเขต จำนวน 300 เล่มๆ ละ 40 บาท

12,000.- บาท

หมวดวัสดุสิ้นเปลือง

1,320.- บาท

- น้ำมันเชื้อเพลิง

1,320.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (***สามหมื่นบาทถ้วน***)

30,000.- บาท

 

          หมายเหตุ

                   1. ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

          ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

11. ผู้ร่วมแสดงเทคโนโลยี สาธิตและนำเสนอ

          10.1 บริษัท โอเรียลทัล เวิลด์ จำกัด

          10.2 บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

10.3 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า (ประเทศไทย) จำกัด

          10.4 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

          10.5 บริษัท มานา เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

          10.6 และอื่นๆ

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          นาย พิเชษฐ เพียรเจริญ

          นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

          โทรศัพท์ 1450, 08-6695-0017

          นาย อำนาจ สุคนเขตร์

          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

          โทรศัพท์ 1450, 08-9738-4326

13. การประเมินผล

          13.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

          13.2 ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า 4.5

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          14.1 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

          14.2 ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          14.3 ได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          14.4 บุคลากรได้รับการพัฒนาผ่านการฟังบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอและการสาธิตเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0