ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ดังนี้

     1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2560 หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0 วันที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 08.30-12.00 น. โดย อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ

     2. โครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2560 หัวข้อ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ วันที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 12.30-16.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326 อีเมล amnat.s@g.psu.ac.th