ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวเรื่อง
23/02/2018 - 15:04 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0

 

13/01/2018 - 14:45 ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
06/12/2017 - 20:41 ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

              สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

              อ่านได้ที่ https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/92

07/07/2017 - 09:10 ขอเชิญทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

04/07/2017 - 11:33 ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ดังนี้

     1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2560 หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0 วันที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 08.30-12.00 น. โดย อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ

18/05/2017 - 15:43 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมวาดรูประบายสี โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

11/04/2017 - 15:55 ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking

     ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Trainning Room ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร

06/03/2017 - 13:41 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0 และบอกเล่าการศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ของสำนักวิทยบริการ

      ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0 และบอกเล่าการศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ของสำนักวิทยบริการ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

05/03/2017 - 11:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านแสง สี เสียง และบันทึกภาพในพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านแสง สี เสียง และบันทึกภาพในพิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 มีนาคม 2560  เ

16/01/2017 - 16:00 กิจกรรมระบายสี หนมไทยแสนอร่อย งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Pages