สรุปรายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มูลค่า(บาท)

ปีงบประมาณ คิดค่าบริการ (บาท) ไม่คิดค่าบริการ (บาท) รวม
เทคโนฯ หอสมุดฯ สำนักงานเลขา สนับสนุนสังคม
2561 130,231.82 47,528.45 7582.54 2434.35 44000.00 231,773.16

2560

1,028,411.03

161,268.14

67,082.00

31,050.85

4,609.20

1,292,421.22

2559

901,865.49

145,949.94

69,677.88

49,677.28

1,402.14

1,022,848.58

2558

434,690.52

131,160.32

116,709.80

43,949.20

673.00

757,195.09

 

มูลค่าการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 
เดือน คิดค่าบริการ (บาท)

ไม่คิดค่าบริการ (บาท)

รวม (บาท)
สำนักวิทยบริการ สนับสนุนสังคม
ทคโนฯ หอสมุดฯ สำนักงานเลขาฯ
ธันวาคม 60 46,916.28 1,215   43.50   48,174.78
พฤศจิกายน 60 34717.80 41423.85 905.20 939.35 44000 121986.20
ตุลาคม 60 48,597.74 4889.60 6677.34 1447.50   61612.18
กันยายน 60 8,848.60 695.70 410.00 9222.65 368 19,544.95
สิงหาคม 60 183787.30 46767.90 910 10519   241984.20
กรกฎาคม 60 231612.50 2402 5951.40 5084 115 245164.90
มิถุนายน 60 55282.20 1870.30 405 230 1000 58787.50
พฤษภาคม 60 55,217.81 2597.34 1056     58871.15
เมษายน 60 11,087.90 45,780 84 1835   58787.10
มีนาคม 60 126,568.98 560 2243.40   905 130,277.38
กุมภาพันธ์ 60 31,645.10 4,699.80 121.00   1,520 37,985.90
มกราคม 60 172,990.85 5,263.40 19,740.50 3,722.50 400 202,117.25
ธันวาคม '59 11,203.80 49,642.50 2,123.70 649.00 211.20 63,830.20
พฤศจิกายน '59 122,152.55 1,274.20 9,500.00 40.00   132,966.75
ตุลาคม '59 15,263.44 1,155.00 7,280.00 3,248.50 90.00 27,036.94
กันยายน '59 42,926.75 11,732.00 2,447.00 103.90   57,209.65
สิงหาคม '59 22,686.40 38,496.00 11,925.00 20,104.30   93,211.70
กรกฎาคม '59 16,154.00 980.00 275.00 1,790.25   19,199.25
มิถุนายน '59 135,520.85 848.75 185.00 9,146.55 20.00 145.721.15
พฤษภาคม '59 22,364.21 25,520.00 1,580.00 132.00   49,596.21
เมษายน '59 103,883.47 1,548.00 36,707.95 9,500   151,639.42
มีนาคม '59 19,387.80 14,186.55 692.50 808.00 217.14 35,288.99
กุมภาพันธ์ '59 74,662.47 80.00 1,220.00 60.00 1,165.00 77,187.47
มกราคม '59 104,444.75 27,009.99 5,375.08 665.00   137,494.82
ธันวาคม '58 64,865.23 9,692.40 7,169.40 369.28   82,096.31
พฤศจิกายน '58 55,509.48 6,333.75 757.12 4,359.00   66,959.35
ตุลาคม '58 239,460.08 9,522.50 1,343.83 2,639   252,965.41
กันยายน '58 14,683.50 5,108 9,246.26 1,980   31,017.76
สิงหาคม '58 48,241.50 1,454.00 86,482.75 9,325.50   145,503.75
กรกฎาคม '58 5,459.90 30.030.25 320.75 5,341.40   41,134.30
มิถุนายน '58 88,479.50 22,550.60 160.00 2,462.50   113,652.60
พฤษภาคม '58 6,934.00 20,851.00 3,443.84 6,063.30   37,292.14
เมษายน '58 19,136.33 2,317.50 25.00 4,065.25   25,544.08
มีนาคม '58 61,230.30 16,216.25 4,800.00 821.30   83,067.85
กุมภาพันธ์ '58 7,760.00 1,188.00 2,592.50 1,271.00 528.00 13,339.50
มกราคม '58 44,686.80 3,272.22 3,424.50 1,009.75   52,393.27
ธันวาคม '57 33,154.36 22,217.40 252.00 8,582.00   64,205.76
พฤศจิกายน '57 57,409.25 4,713.05 224.40 115.00   62,461.70
ตุลาคม '57 44,967.08 31,272.30 5,737.80 2,155.00   84,132.18
กันยายน '57 2,548.00     757.20 145.00 3,450.20