สรุปรายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มูลค่า(บาท)

ปีงบประมาณ คิดค่าบริการ (บาท) ไม่คิดค่าบริการ (บาท) รวม
เทคโนฯ หอสมุดฯ สำนักงานเลขา
2561 130,231.82 47,528.45 7582.54 2434.35 187,773.16

2560

1,028,411.03

165,877.34

67,082.00

31,050.85

1,292,421.22

2559

901,865.49

147,352.08

69,677.88

49,677.28

1,022,848.58

2558

434,690.52

131,833.00

116,709.80

43,949.20

757,195.09

 

มูลค่าการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 
เดือน คิดค่าบริการ (บาท)

ไม่คิดค่าบริการ (บาท)

รวม (บาท)
สำนักวิทยบริการ
ทคโนฯ หอสมุดฯ สำนักงานเลขาฯ
ธันวาคม 60 46,916.28 1,215   43.50 48,174.78
พฤศจิกายน 60 34717.80 41423.85 905.20 939.35 121986.20
ตุลาคม 60 48,597.74 4889.60 6677.34 1447.50 61612.18
กันยายน 60 8,848.60 1063.70 410.00 9222.65 19,544.95
สิงหาคม 60 183787.30 46767.90 910 10519 241984.20
กรกฎาคม 60 231612.50 2517 5951.40 5084 245164.90
มิถุนายน 60 55282.20 2870.30 405 230 58787.50
พฤษภาคม 60 55,217.81 2597.34 1056   58871.15
เมษายน 60 11,087.90 45,780 84 1835 58787.10
มีนาคม 60 126,568.98 1465 2243.40   130,277.38
กุมภาพันธ์ 60 31,645.10 6219.80 121.00   37,985.90
มกราคม 60 172,990.85 4223.40 19,740.50 3,722.50 202,117.25
ธันวาคม '59 11,203.80 49,853.70 2,123.70 649.00 63,830.20
พฤศจิกายน '59 122,152.55 1,274.20 9,500.00 40.00 132,966.75
ตุลาคม '59 15,263.44 1245 7,280.00 3,248.50 27,036.94
กันยายน '59 42,926.75 11,732.00 2,447.00 103.90 57,209.65
สิงหาคม '59 22,686.40 38,496.00 11,925.00 20,104.30 93,211.70
กรกฎาคม '59 16,154.00 980.00 275.00 1,790.25 19,199.25
มิถุนายน '59 135,520.85 868.75 185.00 9,146.55 145.721.15
พฤษภาคม '59 22,364.21 25,520.00 1,580.00 132.00 49,596.21
เมษายน '59 103,883.47 1,548.00 36,707.95 9,500 151,639.42
มีนาคม '59 19,387.80 14403.69 692.50 808.00 35,288.99
กุมภาพันธ์ '59 74,662.47 1245 1,220.00 60.00 77,187.47
มกราคม '59 104,444.75 27009.99 5,375.08 665.00 137,494.82
ธันวาคม '58 64,865.23 9,692.40 7,169.40 369.28 82,096.31
พฤศจิกายน '58 55,509.48 6,333.75 757.12 4,359.00 66,959.35
ตุลาคม '58 239,460.08 9,522.50 1,343.83 2,639 252,965.41
กันยายน '58 14,683.50 5,108 9,246.26 1,980 31,017.76
สิงหาคม '58 48,241.50 1,454.00 86,482.75 9,325.50 145,503.75
กรกฎาคม '58 5,459.90 30.030.25 320.75 5,341.40 41,134.30
มิถุนายน '58 88,479.50 22,550.60 160.00 2,462.50 113,652.60
พฤษภาคม '58 6,934.00 20,851.00 3,443.84 6,063.30 37,292.14
เมษายน '58 19,136.33 2,317.50 25.00 4,065.25 25,544.08
มีนาคม '58 61,230.30 16,216.25 4,800.00 821.30 83,067.85
กุมภาพันธ์ '58 7,760.00 1,716 2,592.50 1,271.00 13,339.50
มกราคม '58 44,686.80 3,272.22 3,424.50 1,009.75 52,393.27
ธันวาคม '57 33,154.36 22,217.40 252.00 8,582.00 64,205.76
พฤศจิกายน '57 57,409.25 4,713.05 224.40 115.00 62,461.70
ตุลาคม '57 44,967.08 31,272.30 5,737.80 2,155.00 84,132.18
กันยายน '57 2,548.00 145   757.20 3,450.20