นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดูงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา