ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส พร้อมบรรยากาศการถ่ายทำ