OAR Channel

Subscribe to OAR Channel feed
Updated: 1 hour 2 min ago

กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Mon, 18/09/2017 - 22:28

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Tags: ดาวเรืองในหลวงรัชกาลที่ 9สงขลานครินทร์

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560

Tue, 05/09/2017 - 15:36

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

Tags: ม.อ. วิชาการสงขลานครินทร์psu open house

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Sun, 03/09/2017 - 16:55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Tags: พิธีไหว้ครูวันครูพระคุณที่สาม

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

Thu, 17/08/2017 - 08:21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 ปี ม.อ.บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย“2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายการชาช่าชวนชิม ร้านอารีนี โภชนา

Tue, 08/08/2017 - 23:24

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี สำหรับในตอนนี้เป็นการแนะนำร้านอารีนี โภชนา มีเมนูที่ชาช่าชวนให้ลอง ได้แก่ ซุปไก่บ้าน อินทรีทรงเครื่อง และแฮกึ้น

Tags: ชาช่าชวนชิมอารีนี โภชนาอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Wed, 02/08/2017 - 09:18

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tags: การเขียนค่างาน

การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน

Wed, 02/08/2017 - 09:17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ณ.ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดยคุณนิตินัย สุนทรเภสัช

Tags: มนุษย์เงินเดือนmoney

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

Tue, 25/07/2017 - 08:27

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560

Thu, 20/07/2017 - 11:52

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Tags: เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักวิทยบริการPSULINET

CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

Sun, 16/07/2017 - 17:00

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR นาทีชีวิต ช่วยเป็นช่วยได้ "ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ" เนื่องในโอกาส 50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Tags: CPRการช่วยชีวิตปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนาทีชีวิต

รายการชาช่าชวนชิม ร้านคุณดี โอชา

Sun, 25/06/2017 - 14:42

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี สำหรับในตอนนี้เป็นการแนะนำร้านคุณดี โอชา มีเมนูที่ชาช่าชวนให้ลอง ได้แก่ เกาเหลาหมู และโจ๊กหมู ที่แสนจะเอาใจเด็กๆ นักเรียนเป็นอย่างดี

Tags: ชาช่าชวนชิมเกาเหลาหมูอาหาร

กิจกรรม American Corner

Sat, 24/06/2017 - 16:09

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "Educational Opportunities in the United States" โดย Anne Lee Seshadri จาก Cultural and Educational Officer media and Cultural Section โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

Tags: American Corner

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion

Sat, 24/06/2017 - 15:27

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมระดมกึ๋น  Idea Sugesstion เพื่อเสนอเป็น  Idea Sugesstion  สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

Tags: idea