OAR Channel

Subscribe to OAR Channel feed
Updated: 11 min 7 sec ago

ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี

Tue, 31/10/2017 - 19:51

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์" เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Tags: ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์รัชกาลที่ 9สงขลานครินทร์

กิจกรรมแสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร ม.อ.ปัตตานี

Thu, 19/10/2017 - 16:14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "แสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร" เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Tags: ภูมิพลรัชกาลที่ 9สงขลานครินทร์พระราชบิดา

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ซ้อม)

Fri, 29/09/2017 - 09:36

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2560

Mon, 25/09/2017 - 10:36

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

Tags: เกษียณอายุราชการสงขลานครินทร์

กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Mon, 18/09/2017 - 22:28

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Tags: ดาวเรืองในหลวงรัชกาลที่ 9สงขลานครินทร์

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560

Tue, 05/09/2017 - 15:36

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

Tags: ม.อ. วิชาการสงขลานครินทร์psu open house

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Sun, 03/09/2017 - 16:55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Tags: พิธีไหว้ครูวันครูพระคุณที่สาม

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

Thu, 17/08/2017 - 08:21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 ปี ม.อ.บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย“2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายการชาช่าชวนชิม ร้านอารีนี โภชนา

Tue, 08/08/2017 - 23:24

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี สำหรับในตอนนี้เป็นการแนะนำร้านอารีนี โภชนา มีเมนูที่ชาช่าชวนให้ลอง ได้แก่ ซุปไก่บ้าน อินทรีทรงเครื่อง และแฮกึ้น

Tags: ชาช่าชวนชิมอารีนี โภชนาอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Wed, 02/08/2017 - 09:18

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tags: การเขียนค่างาน

การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน

Wed, 02/08/2017 - 09:17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ณ.ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดยคุณนิตินัย สุนทรเภสัช

Tags: มนุษย์เงินเดือนmoney