OAR Channel

Subscribe to OAR Channel feed
Updated: 29 min 45 sec ago

กิจกรรม Hands and Heart Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า

Fri, 25/05/2018 - 13:25

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม HANDs AND HEART Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รณรงค์การออกกำลังกายสู่ประชาชน ด้วยการเดิน-วิ่ง สร้ำงพันธมิตรและเครือข่ายร่วมทำงาน ระหว่ำง ม.อ. กับชุมชน ตลอดจนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริการวิชาการ เช่น ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และอื่น ๆ

Tags: HANDs AND HEART

Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง

Wed, 23/05/2018 - 13:11

American Conner Pattani ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี จัดโครงการ Woman empowerment: Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

Tags: American Conner

การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Tue, 22/05/2018 - 13:04

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยากรโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Tags: หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พรรณแข มไหสวริยะศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

ถ่ายอดสดเปิดเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภ

Wed, 02/05/2018 - 07:57

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีน าการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้ค าปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

Tags: วิจัยนวัตกรรม

English is all around: Mr. Daniel B. Fraser

Fri, 30/03/2018 - 11:25

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “English is all around.” โดย Mr. Daniel B. Fraser พิธีกรอารมณ์ดีจากรายการ “ฝรั่งหลงกรุง” และ “หลงรักยิ้ม” ฝรั่งนักสร้างรอยยิ้ม ผู้หลงรักเมืองไทยจนกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอา ชื่นชอบการเดินทางเพื่อตระเวนหาเรื่องแปลกและเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ทั่วฟ้าเมืองไทย จนทำให้เขามีเรื่องราวมากมายให้เล่าไม่รู้จบ โดยจัดโครงการในวันที่ 22 มีนาคม 2561

Tags: English is all aroundDaniel Fraser

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ม.อ. และวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Tue, 27/03/2018 - 14:12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ม.อ. และวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มก่อตั้งที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี ๒๕๐๙ ต่อมาในเดือนกันยายน ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับพระราชทาน ชื่อว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) ตามพระนามฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑ ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Tags: สงขลานครินทร์50 ปี ม.อ.

การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต

Tue, 13/03/2018 - 15:37

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดการของหาดเลนและป่าชายเลนในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

Tags: หาดเลนป่าชายเลน

คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมุษย์: เพลงแสงจันทร์

Tue, 13/03/2018 - 15:06

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมุษย์ ศิลปิน อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

Tags: สงขลานครินทร์อาจารย์ไข่มาลีฮวนน่า

กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 2561

Sat, 10/03/2018 - 21:50

สำนักวิทยบริการ มหวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ เปิดโลกนิทาน วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Tags: เปิดโลกนิทานนิทานอัจฉรา ประดิษฐ์