ข่าวสำนักวิทยบริการ

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

Thu, 22/03/2018 - 02:54

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นพัสดุงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23 รายการและพัสดุเงินรายได้ จำนวน 82 รายการ รวมทั้งสิ้น 105 รายการ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
- ผู้สนใจขอรับเอกสารใบเสนอราคาและดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561
- ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวต้องเสนอราคาต่อคณะกรรมการจำหน่ำยพัสดุในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. และพิจารณาราคาตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดเอกสาร