สายตรงหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอรับคำปรึกษา
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนการให้บริการ

พิเชษฐ เพียรเจริญ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีเมล pichast.p@psu.ac.th
โทร 086-695-0017