ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0

เรียน คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน บุคลากรและผู้สนใจ

           ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ

ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

              สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

              อ่านได้ที่ https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/92

Pages