ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

              สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

              อ่านได้ที่ https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/92

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมวาดรูประบายสี โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม