ขอเชิญอบรมฟรีเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรมฟรีเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือคลาวด์และการพัฒนาสิ่งพิมพ์เพื่อผลงานทางวิชาการ" วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเช้าอบรม